O projekte…

Na to, aby sme dosiahli hlavný cieľ, ktorým je inovatívny vzdelávajúci sa učiteľ musíme prejsť dlhú cestu samovzdelávania a tvrdej práce. To je dôvod prečo sa naša škola rozhodla pre tento projekt, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu učiteľa a tým aj kvalitu vzdelávania na strednej odbornej škole.

Realizácia projektu uspokojí tieto potreby školy:

  • zlepšenie jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie) v anglickom jazyku,
  • zvýšenie kvality odbornej prípravy učiteľov,
  • získanie nových vedomostí o nových metódach a formách vyučovania,
  • zatraktívnenie odborného vzdelávania pre mladých ľudí,
  • medializácia školy,
  • prelomenie bariéry v komunikácii v cudzom jazyku,
  • zvýšenie interkultúrneho povedomia,

ktoré kopírujú strategické ciele SOŠD v oblasti internacionalizácie na roky 2018-2023. Tie sú súčasťou schváleného dokumentu Stratégia internacionalizácie SOŠD.

Uspokojiť tieto potreby by mal jazykový kurz, ktorého sa zúčastnia 4 pedagogickí zamestnanci našej školy. Všetci účastníci kurzu si obohatia slovnú zásobu v anglickom jazyku, osvoja si a prehĺbia rôzne gramatické javy a funkcie jazyka. Naučia sa rozumieť písanému a hovorenému textu, a napísať krátky text adekvátny úrovni kurzu. Na kurze sa stretnú s ľuďmi z rôznych krajín, čo zvýši ich interkultúrne povedomie.  Všetci účastníci projektu budú ochotní zúčastniť sa daného kurzu, budú ochotní šíriť myšlienku inovatívneho odborného rozvoja učiteľa medzi kolegami, a budú neustálym samoštúdiom zvyšovať svoju odbornú prípravu na vyučovanie.

Projekt prispeje k inovatívnemu spôsobu vyučovania, k modernému prístupu ku každému žiakovi, zlepšením jazykových kompetencii učiteľov sa prehĺbia jazykové vedomosti a zručnosti žiakov, zvýšením interkultúrneho povedomia učiteľov sa žiaci lepšie zoznámia s myšlienkou multikulturalizmu, a získajú nový pohľad na ich vlastný rozvoj osobnosti a ďalšie napredovanie.

Všetky vedomosti a skúsenosti získané na jazykovom kurze a následné štúdium a prehlbovanie odborných vedomostí sa odzrkadlí na modernizácii školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu bude signálom nielen pre miestne orgány, že sme škola ktorej záleží na získavaní skúseností a vedomostí s cieľom zlepšiť odborné vedomosti zamestnancov, čím sa dosiahne vysoký stupeň vzdelania. Budeme príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a vykročiť v ústrety inovatívnemu vzdelávaniu.