Niečo o nás…

Stredná odborná škola drevárska začala svoju činnosť ako Odborné učilište pri n. p. Bukóza 1.9.1976.

V súčasnej dobe študuje  v Strednej odbornej škole drevárskej – 300 žiakov, v týchto odboroch:

 1. študijné odbory:
 • mechanik strojov a zariadení,
 • mechanik počítačových sietí,
 • prevádzka a ekonomika dopravy,
 • ochrana osôb a majetku pred požiarom,
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.
 1. učebné odbory:
 • autoopravár – mechanik,
 • stolár.
 1. nadstavbové štúdium:
 • dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava.

V nasledujúcom období sa napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku budeme snažiť zastabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovanie materiálno – technického vybavenia a získavania nových skúseností v oblasti didaktiky predmetov, k čomu prispeje aj spolupráca so zahraničnými strednými školami, ktorú plánujeme realizovať prostredníctvom projektov programu Erasmus+.