Prečo?

Trh práce v regiónoch ako je oblasť severovýchodného Slovenska sa postupne začína meniť.  Podniky v týchto regiónoch začínajú postrádať nedostatok pracovných síl v istých odboroch, ktorých vie škola z pohľadu zaradených študijných a učebných odborov  pripraviť. Vyžaduje si to ale zmenu koncepcie rozvoja a napredovania školy v širšom ponímaní medzinárodnej integrácie a spolupráce.

Záujem školy pripraviť žiaka nielen pre domáci ale aj európsky trh práce nikdy nevypadol z pozornosti  riadenia a usmerňovania ďalšieho fungovania školy. Na prvom mieste je vždy žiak a jeho potreba učenia sa pre nadobudnutie zručností a odbornosti. Uvedomujeme si však, že mnohé staré učebnice a metodiky nevyhovujú modernému spôsobu vyučovania a nedokážu zaujať dnešnú mládež žijúcu technikou. S ňou ide ruka v ruke cudzí jazyk, ktorý nie je vždy silnou stránkou pedagogických zamestnancov. To je dôvod prečo naša škola potrebuje zlepšiť jazykové kompetencie svojich pedagógov. Zlepšenie jazykových zručností nám umožní čerpať z mnohých zahraničných pedagogických i odborných publikácii, čo sa následne odzrkadlí na zvýšenej kvalite odbornej prípravy učiteľov.

O projekte…

Na to, aby sme dosiahli hlavný cieľ, ktorým je inovatívny vzdelávajúci sa učiteľ musíme prejsť dlhú cestu samovzdelávania a tvrdej práce. To je dôvod prečo sa naša škola rozhodla pre tento projekt, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu učiteľa a tým aj kvalitu vzdelávania na strednej odbornej škole.

Realizácia projektu uspokojí tieto potreby školy:

 • zlepšenie jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie) v anglickom jazyku,
 • zvýšenie kvality odbornej prípravy učiteľov,
 • získanie nových vedomostí o nových metódach a formách vyučovania,
 • zatraktívnenie odborného vzdelávania pre mladých ľudí,
 • medializácia školy,
 • prelomenie bariéry v komunikácii v cudzom jazyku,
 • zvýšenie interkultúrneho povedomia,

ktoré kopírujú strategické ciele SOŠD v oblasti internacionalizácie na roky 2018-2023. Tie sú súčasťou schváleného dokumentu Stratégia internacionalizácie SOŠD.

Uspokojiť tieto potreby by mal jazykový kurz, ktorého sa zúčastnia 4 pedagogickí zamestnanci našej školy. Všetci účastníci kurzu si obohatia slovnú zásobu v anglickom jazyku, osvoja si a prehĺbia rôzne gramatické javy a funkcie jazyka. Naučia sa rozumieť písanému a hovorenému textu, a napísať krátky text adekvátny úrovni kurzu. Na kurze sa stretnú s ľuďmi z rôznych krajín, čo zvýši ich interkultúrne povedomie.  Všetci účastníci projektu budú ochotní zúčastniť sa daného kurzu, budú ochotní šíriť myšlienku inovatívneho odborného rozvoja učiteľa medzi kolegami, a budú neustálym samoštúdiom zvyšovať svoju odbornú prípravu na vyučovanie.

Projekt prispeje k inovatívnemu spôsobu vyučovania, k modernému prístupu ku každému žiakovi, zlepšením jazykových kompetencii učiteľov sa prehĺbia jazykové vedomosti a zručnosti žiakov, zvýšením interkultúrneho povedomia učiteľov sa žiaci lepšie zoznámia s myšlienkou multikulturalizmu, a získajú nový pohľad na ich vlastný rozvoj osobnosti a ďalšie napredovanie.

Všetky vedomosti a skúsenosti získané na jazykovom kurze a následné štúdium a prehlbovanie odborných vedomostí sa odzrkadlí na modernizácii školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu bude signálom nielen pre miestne orgány, že sme škola ktorej záleží na získavaní skúseností a vedomostí s cieľom zlepšiť odborné vedomosti zamestnancov, čím sa dosiahne vysoký stupeň vzdelania. Budeme príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a vykročiť v ústrety inovatívnemu vzdelávaniu.

Ako bolo…

Jazykový kurz na Malte.

Schválením projektu bol v mesiacoch august-september 2018 absolvovaný trojtýždňový jazykový kurz v jazykovej škole ACE English Malta v meste St. Julians. Jazykový kurz bol zameraný na prehĺbenie doterajších a získanie nových jazykových kompetencií v anglickom jazyku s cieľom pomôcť učiteľom v ďalšom samovzdelávaní a v hľadaní odborných informácií dostupných na internete s cieľom skvalitniť školou …

Niečo o nás…

Stredná odborná škola drevárska začala svoju činnosť ako Odborné učilište pri n. p. Bukóza 1.9.1976.

V súčasnej dobe študuje  v Strednej odbornej škole drevárskej – 300 žiakov, v týchto odboroch:

 1. študijné odbory:
 • mechanik strojov a zariadení,
 • mechanik počítačových sietí,
 • prevádzka a ekonomika dopravy,
 • ochrana osôb a majetku pred požiarom,
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.
 1. učebné odbory:
 • autoopravár – mechanik,
 • stolár.
 1. nadstavbové štúdium:
 • dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava.

V nasledujúcom období sa napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku budeme snažiť zastabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovanie materiálno – technického vybavenia a získavania nových skúseností v oblasti didaktiky predmetov, k čomu prispeje aj spolupráca so zahraničnými strednými školami, ktorú plánujeme realizovať prostredníctvom projektov programu Erasmus+.