Greece

Solún (Thessaloniki) je pre Slovákov významným miestom. Toto mesto v severnom Grécku je symbolom pre príchod vzdelania, písma, kultúry a viery do našich krajín prostredníctvom vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Ako druhý najväčší prístav Grécka je zároveň dôležitým turistickým centrom s obrovským množstvom historických pamiatok a stavieb.

Práve v Solúne strávili päť dní piati učitelia Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou, ktorí v rámci projektu ERASMUS+ „Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách“ zbierali skúsenosti a porovnávali systém, metódy a formy vzdelávania v jednej zo stredných škôl v Thessaloniki, v prvej experimentálnej strednej škole 1o PEIRAMATIKO GEL THESSALONIKIS „MANOLIS ANDRONIKOS“.

Počas vyučovania absolvovali viacero hospitácií na hodinách matematiky, anglického jazyka, výpočtovej techniky, ekonomiky a histórie. Formou náčuvov, či konzultácií, a to priamo na vyučovaní, sa vranovskí pedagógovia ponorili do spôsobov vyučovania a metodiky všeobecno-vzdelávacích, ale aj odborných predmetov. Taktiež sa zúčastnili záujmového vzdelávania v umelecky a dejepisne orientovaných krúžkoch. Jeden deň bol orientovaný aj na predstavenie školských systémov oboch krajín, prezentáciu oboch škôl, a predstavenie Grécka a Slovenska formou prezentácií. „Grécky školský systém je mierne odlišný od toho slovenského, ale najviac nás prekvapila bezprostrednosť žiakov a ich minimálny odstup od pedagógov. Bolo úplne bežné vidieť žiakov vstupovať do zborovne učiteľov, sadnúť si k nim, dať si pritom desiatu a porozprávať sa. Je pravdou, že táto škola je experimentálnou a tu sa dostali len vynikajúci študenti, čiže to priateľstvo s pedagógmi žiaci nezneužívali, a nešli až za pomyselnú hranicu slušnosti,“ uviedol riaditeľ SOŠD vo Vranove nad Topľou Igor Šesták a s úsmevom pridal ďalší postreh o gréckych žiakoch, ktorí boli na chodbách podstatne hlučnejší, ako ich slovenskí rovesníci…

Vyučovanie vo väčšine prípadov bolo nastavené na problémové riešenia, pričom kládlo väčšie nároky na logické postupy riešenia problémov žiakmi. Inovatívne v porovnaní s pomermi v slovenských školách vyznel spôsob testovania po letných prázdninách. „Zaujímavým bolo testovanie z matematiky po prázdninách, aby sa zistilo, koľko toho žiaci zabudli, a aká je úroveň ich vedomostí oproti koncu školského roka pred prázdninami. Test obdŕžali žiaci už s výsledkami, a tak si mohli nielen potvrdiť, či nepotvrdiť, že výsledok je správny, ale aj zdôvodniť, prečo sa pre svoje tvrdenie tak rozhodli,“ vysvetľoval I. Šesták.

Riaditelia oboch škôl si navzájom predstavili spôsob riadenia školy po pedagogickej, organizačnej, ale aj ekonomickej stránke. Prekonzultovali spôsob hodnotenia učiteľov a ich výber na pracovné pozície. Napr. samotný riaditeľ nemôže byť v tejto funkcii dlhšie ako dve obdobia, potom pôsobí na inej pozícii v inej škole či organizácii a až potom môže následne opäť kandidovať na funkciu riaditeľa školy.

Učitelia SOŠD však zažili viac, ako len týždňovú plnú vyťaženosť v gréckej škole. Kolegovia zo Solúnu im totiž zorganizovali jednodňovú návštevu hlavného mesta Atén s jej početnými historickými skvostami. Vďaka tomu na nich staroveké Grécko dýchlo z Akropoly, Erechteionu, Herodovho divadla, Rímskej Agory, olympijského štadiónu Panathinaikó, či námestia Monastiraki. „Z pohľadu histórie nám mal čo ponúknuť aj samotný Solún, veď celé centrum mesta a obrovské množstvo byzantských kostolov je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Bolo symbolické, že práve 19. septembra, keď je v slovenskom kalendári meno Konštantín, sme navštívili v Solúne chrám zasvätený Sv. Cyrilovi (Konštantínovi) a sv. Metodovi, a zapálili tam sviece,“ dodal na záver nášho rozhovoru I. Šesták.