IFEL course – Canary Island

Cieľom kurzu bolo nadobudnutie poznatkov súvisiacich s prípravou, tvorbou a realizáciou projektov Mobility v programe Erasmus+, ako aj získanie partnerov zo škôl s podobným zameraním z iných európskych krajín za účelom spolupráce na novom projekte v oblasti KA1 alebo KA2. Kurzu sa zúčastnili učitelia z 9 krajín Európy, vrátane Slovenska rôznych typov škôl – základné, stredné odborné, všeobecnovzdelávacie stredné školy typu Gymnázia a materské školy. Získali sme množstvo kontaktov na partnerov ochotných spolupracovať na ďalších projektoch, takže v tomto ohľade bol kurz mimoriadnym prínosom pre našu školu. Priamo na mieste sa začalo s prípravou projektu KA1 s oslovenými školami. Napriek tomu, že kurzu sa zúčastnila väčšina učiteľov zo všeobecnovzdelávacích typov stredných škôl, ochotne prispeli ďalšími kontaktami na iné odborné stredné školy v ich okolí, čím sprostredkovane prispeli k úspešnej príprave budúceho projektu.

Primárne bola do projektu zapojená Stredná odborná škola drevárska a prijímajúca organizácia IFEL Institut, ktorá mala na starosti celkovú organizáciu projektu. Škola poskytla priestor na prípravu a realizáciu projektu po logistickej stránke a zároveň zabezpečila účastníkovi relevantné podmienky na jeho realizáciu.
IFEL Institut, ako organizácia, ktorá mala na starosti celkový pobyt a priebeh školenia prejavila vysokú kompetentnosť v poskytovaní informácií súvisiacich s obsahom školenia. Erudovaní odborníci poskytli všetkým účastníkom relevantné poznatky  týkajúce sa náplne kurzu. Organizátori zároveň prejavili ochotu naďalej spolupracovať s účastníkmi kurzu aj po jeho skončení, a to pri ďalšom sprostredkovaní informácií resp. poskytnutí ďalších kontaktov na školy v Európe ochotné spolupracovať na projektoch KA1 v programe Erasmus+. Každý účastník obdržal materiály s podrobnými informáciami komunikovanými počas kurzu ako aj dodatočné informácie vyplývajúce z aktuálnych potrieb, ktoré vyvstali počas kurzu, resp. iných spoločných pracovných aktivít.